Refektarz w Kartuzach

W okresie od lipca 2009r. do listopada 2011r. realizowaliśmy zadanie pn.: Roboty budowlano - montażowe oraz prace konserwatorskie w ramach projektu pt.: "Restauracja Refektarza oraz otoczenia XIV-o w. Zespołu Poklasztornego w Kartuzach". Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 150.

Szczegółowy zakres prac obejmował:

- roboty remontowo - konserwatorskie wnętrza refektarza (adaptacja piwnic refektarza na "kawiarnię klubową" z funkcją wystawienniczą)

- prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji oraz murów ceglanych

- remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia

- wykonanie izolacji murów fundamentowych metodą iniekcji

- wykonanie instalacji elektrycznych, sanitanych, teletechnicznych oraz wentylacji

- wykonanie Wirydarza

- wykonanie sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- wykonanie uczytelnienia Cmentarza Kartuzów placów i chodników z kostki granitowej

- rekonstrukcję posadzek krużganków, drogi brukowej oraz fundamentów Eremów